Mesafeli Satış Sözleşmesi

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR
SATICI-SAĞLAYICI
Unvanı: İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Adres: Çobançeşme mevkii Sanayi cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna / İstanbul
E-posta: [email protected]
Telefon: 0 212 454 01 90
Banka Hesabı: Vakıflar Bankası – Merter Şubesi IBAN TR220001500158007289945306

 

ALICI (TÜKETİCİ)
Adı,Soyadı/ Unvanı :
Adres :
E-posta :
Telefon :
Faks :

 

SÖZLEŞME'NİN KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.ihkibev.org.tr internet sitesinden ("İNTERNET SİTESİ") elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen hizmetlerin  satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketici ve satıcı sıfatlarına haiz olan tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2. Bu Sözleşme TKHK uyarınca ALICI'nın tüketici olması halinde (hizmetleri mesleki ve/veya ticari bir amaç ile satın almaması halinde) geçerlidir.
Hizmetlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Hizmet Açıklaması Fiyatı
Toplam (KDV Dahil) Fiyat
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Teslimat ile ilgili diğer hususlar Sözleşme'nin ilgili hükümlerinde belirlenmiştir.

 

CAYMA HAKKI
1. SATICI, ALICI'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde (eğitimin gerçekleştiği tarihten sonra olmamak kaydıyla) malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."
2. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları veı bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.
3. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya bildirimde bulunulması şarttır. (Bu bildirim mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile SATICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim adresine yapılabilir.) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Hizmet'in SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Hizmetlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen hizmetün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
4. ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Hizmet’le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
5. Yukarıda yazılı belgelerin ve Hizmet'in SATICI'ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır (Genel Hükümler 8. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir).
6. Cayma hakkı kullanılabilen Hizmetler’de, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI'ya tazmin etmesi gerekir.

GENEL HÜKÜMLER
1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyid-onayları verdiğini kabul eder.
2. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ‘nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
3. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Hizmet'i teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Hizmet bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Hizmet'i teslim etmeyebilir.
4. Hizmet teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Hizmet bedelini SATICI'ya ödeyememesi halinde, Hizmet en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Hizmet bedelinin ödenememesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini Bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Hizmet satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda mevzuat tarafından belirlenen oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
5. Hizmet'in normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir hizmet sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Hizmet bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.(Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).
6. ALICI, Hizmet ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir. HİZMET teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir asılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda HİZMET teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.
7. SATICI, olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Hizmet/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde TÜKETİCİ'yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. TÜKETİCİ'nin onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
8. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların işbu Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

 

DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ve ALICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir.) ve bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek, Hizmet’ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.